Stadgar för Bågen MC


§ 1   Målsättning: Bågen MC skall organisera träffar och utflykter för vuxna                       och barn/ungdomar. Att främja trafiksäkerhet och fordonskännedom                         med tonvikt på tvåhjuliga fordon.
 
§ 2   Verksamheten skall bedrivas ideellt och i föreningens anda.
 
§ 3   Föreningen är tills vidare ansluten till SMC enligt årsmötesbeslut 1996.
 
§ 4   Medlemskap
 
4 1   Medlemmen skall ha MC-intresse och skall verka enligt föreningens                         målsättning och anda.
 
4 2  Medlemmar väljs in i klubben på ordinarie årsmöte.
 
4 3  Person som söker medlemskap i Bågen MC skall skriftligen deklarera på                  ansökningsblanketten att han / hon inte offentligt stödjer eller är medlem i                rasistisk eller främlingsfientlig organisation eller förening/klubb.
 
4 4  Klubbens styrelse förbehåller sig rätten att pröva varje ansökan. Det åligger            styrelsen att bedöma huruvida varje enskild medlem verkar i föreningens anda.        Styrelsen äger rätt att förvägra nytt eller förnya medlemskap samt att upphäva        medlemskap om så behövs.
 
4 5  Klubbmärken får endast bäras av medlem.
 
4 6  Årlig medlemsavgift skall erläggas. Familjemedlem under 16 år har fritt                    medlemskap. Årsavgiften skall erläggas senast 30 dagar efter ordinarie                    årsmöte.
 
4 7  Medlemsansökan skall inlämnas senast 15 augusti under pågående                        verksamhetsår för behandling nästkommande årsmöte.
 
§ 5   Årsmöte
 
5 1  Ordinarie årsmöte skall hållas före oktober månads utgång.
 
5 2  Kallelse till årsmöte och extra ordinarie årsmöte skall ske skriftligen senast 21          dagar före mötet. Kallelse till medlemsmöte skall ske senast 10 dagar före                mötet och meddelas genom affishering vid klubblokalen.
 
5 3  Förslag/motioner inlämnas skriftligen till styrelsen senast 14 dagar före                    ordinarie årsmöte.
 
5 4  Varje medlem har en röst. Röstning sker på plats medelst handuppräckning            och enkel majoritet.
 
5 5  Vid årsmöte skall följande ärenden finnas på agendan:
 

 • ·         Mötets öppnande
 • ·         Val av ordförande samt protokollförare för mötet
 • ·         Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande                  justera mötets protokoll
 • ·         Fastställande av röstlängd
 • ·         Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 • ·         Godkännande av dagordning
 • ·         Föredragning och godkännande av styrelsens                                             verksamhetsberättelse för det gångna året
 • ·         Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
 • ·         Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 • ·         Fastställande av verksamhetsinriktning
 • ·         Fastställande av budget
 • ·         Val av ordförande
 • ·         Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
 • ·         Val av suppleanter
 • ·         Val av revisor
 • ·         Val av valberedning
 • ·         Val av nya medlemmar
 • ·         Behandling av förslag/motioner som stadgeenligt framlagts av                      klubbens medlemmar, samt förslag från styrelsen
 • ·         Övriga ärende. Inga för klubben bindande beslut kan fattas under                denna punkt
 • ·         Mötets avslutande

§ 6   Extra årsmöte
 
6 1   Beslutande organ är styrelsen, ordinarie- och extra årsmöte, Extra ordinarie             årsmöte och medlemsmöte bedöms och beslutas av styrelsen eller då mer än          hälften av medlemmarna så begär.
 
§ 7   Styrelsen
 
7 1  Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, tre          ledamöter samt två suppleanter
 
7 2  Val av ordförande och ledamöter skall ske varje jämnt år
       Val av kassör, vice ordförande och sekreterare skall ske varje udda år
       Val av suppleanter skall ske varje år
       Styrelsen väljs på årsmötet och skall verka för föreningens bästa
 
7 3  Styrelsen är beslutmässig då minst 5 ledamöter är närvarande.
 
§ 8   Räkenskaper och förvaltning
 
8 1  Firmatecknare för räkenskaper är kassören. Firmatecknare för övrig                        förvaltning är ordföranden.
 
8 2  Verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 1 september – 31 augusti.
 
§ 9   Protokoll
 
9 1  Protokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte, styrelsemöte samt utlysta                medlemsmöten. Protokollen skall vara justerade och tillgängliga för                          medlemmarnas senast 14 dagar efter mötet.
 
§ 10  Revision
 
10 1  Styrelsens förvaltnings och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av          på årsmöte vald revisor. Räkenskaperna skall överlämnas till revisorn för                  granskning senast en månad före ordinarie årsmöte. Revisorn skall senast på          ordinarie årsmöte avge berättelse över sin granskning.
 
§ 11   Ändring av stadgar      
 
11 1  Stadgarna kan ändras om ändringen behandlas vid två på varandra följande            årsmöten, ordinarie eller extra ordinarie.
 
§ 12  Om verksamheten upphör
 
12 1  Upplösning av föreningen beslutas på ordinarie årsmöte eller extra ordinarie            årsmöte. Eventuell behållning skall gå till SMC´s fond för skadade MC-åkare.
 
        Den ovanstående texten i Stadgar för Bågen MC har enligt två på varandra             följande årsmötesbeslut blivit revidera enligt följande:
 

Revision 1, 20 oktober 2001